Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku,

chcielibyśmy poinformować Cię, że korzystanie przez Ciebie z serwisu www.wpc.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) może powodować przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku przetwarzania przez Administratora jakichkolwiek danych osobowych lub danych, które nie są danymi osobowymi, jednak przy odpowiednim połączeniu z innymi danymi, mogą umożliwić identyfikację osoby fizycznej, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

W celu zrozumienia podejmowanych przez Administratora czynności przetwarzania danych, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z Serwisu jest spółka „W.P.C. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005608, NIP 5270204264 (zwana dalej „WPC”).
 2. Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez WPC wyłącznie od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu, w szczególności poprzez zapisywane pliki cookies, korzystania z formularza kontaktu.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zamieszczonych na stronie odnośników witryn zewnętrznych a także udostępnionych w ramach strony odnośników, łączy i usług portali społecznościowych, Administrator wraz z właścicielem portalu społecznościowego oraz dostawcą usług witryny zewnętrznej pełnią rolę współadministratorów danych Użytkownika przetwarzanych na skutek kliknięcie w link ww. odnośników, łączy, usług, etc.

Jakie dane są zbierane i przetwarzane przez WPC?

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie podstawowego celu, któremu Serwis powinien służyć – udostępnienie treści informacyjnych – nie powoduje pozyskiwania przez Administratora danych identyfikacyjnych osoby fizycznej.
 2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z usługi formularza kontaktowego, Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w zakresie:
 • Dane identyfikacyjne – imię, nazwisko;
 • Dane teleadresowe – adres e-mail;
 • Dane zamieszczone w wiadomości kontaktowej – wszelkie dane zamieszczone przez osobę nawiązującą kontakt dobrowolnie w wiadomości kontaktowej.
 1. W celach wynikających z umowy lub celu dokonania transakcji Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
  • dane użytkownika– imię, nazwisko, firma, adres e-mail, nr telefonu, adres, NIP;
  • dane odbiorcy – imię, nazwiskom, firma, adres, nr telefonu, NIP (w przypadku, gdy odbiorca jest inną osobą niż zamawiający).
 2. W przypadku gdy użytkownik dokonuje zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wyrażając przy tym chęć uzyskania faktury VAT zobowiązany jest ponadto do określenia firmy oraz podania NIP
 3. Niezależnie od powyższego, Administrator w ramach podejmowanych czynności wykorzystuje w Serwisie pliki cookies. W zależności od ustawień przeglądarki Użytkownika Serwisu, Administrator może przetwarzać jego adres IP lub inny identyfikator, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.
 4. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika w zamieszczony na stronie odnośnik do witryny zewnętrznej lub skorzystania z odnośników portali społecznościowych Administrator przetwarza i przesyła do dostawcy usług witryny zewnętrznej lub dostawy usług społecznościowych informacje o wizycie na stronie Serwisu oraz adres witryny, na której znajduje się aktywowany link, data i czas wizyty na stronie lub aktywacji linku, informacje dotyczące stosowanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

 1. Dane pozyskiwane przez Administratora w ramach usługi formularza kontaktowego przetwarzane są w celu zachowania możliwości udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na skierowaną do Administratora wiadomość. Dane te przetwarzane są przez okres niezbędny do całkowitego wyjaśnienia okoliczności podnoszonych przez Użytkownika w skierowanej wiadomości. W niektórych przypadkach informacje określone w treści wiadomości, po zanonimizowaniu danych mogą być przetwarzane przez Administratora przez dłuższy okres dla celów analityczno-statystycznych w zakresie kwestii poruszanych przez Użytkowników.
 2. WPC może również przetwarzać dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oraz w innych celach określonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Administratora, w szczególności aby:
  1. optymalizować proces podejmowanych przez klientów czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu złożenia zamówienia, dostawy, reklamacji czy zwrotu zakupionych towarów,
  2. budować ofertę dopasowaną do potrzeb klientów,
  3. informować klientów o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie,
  4. dokonywać analiz, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych przez WPC?

 1. Każde przetwarzanie danych musi być oparte na właściwej podstawie prawnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną przetwarzania w ramach Serwisu plików cookies, jest uzasadniony interes Administratora rozumiany jako dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, wykonywanie pomiarów/analiz aktywności w ramach udostępnianej treści oraz ich udoskonalanie, jak również marketing własny WPC.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu sprzedaży towarów i świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów (w przypadku świadczenia usług tymi umowami są regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).
 3. Podstawą przetwarzania danych zawartych w formularzu kontaktowym, jest dobrowolna zgoda Użytkownika.
 4. Przetwarzanie danych w ramach podejmowanych przez Użytkownika na stronie Serwisu aktywności w postaci klikania w odnośniki witryn zewnętrznych oraz portali społecznościowych również następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora.
 5. Korzystając z Serwisu Użytkownik informowany jest o konieczności akceptacji niniejszej Polityki Prywatności regulującej zasady przetwarzania danych i wykorzystywania plików cookies.
 6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik może wycofać zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej lub poprzez skontaktowanie się ze Administratorem.
 8. Należy pamiętać, że ograniczenie możliwości przetwarzania plików cookies może ograniczyć dostęp Użytkownika do niektórych funkcji Serwisu.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem WPC może przekazać dane innym podmiotom działającym na jego zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.